×
Uncategorized @bg, Бизнес, Ново

Безвъзмездна финансова помощ за справяне споследиците от COVID-19

Споделяне:


На 11 май 2020 г. (понеделник) стартира процедура за подбор на проекти по програмата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

С тази програма могат да се финансират текущи разходи на засегнати от пандемията предприятия. Такива например са наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.


Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при облекчена административна процедура.


Основни параметри

Бюджет


Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика. Изключение правят тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони.


Допустими кандидати са:

– търговски дружества, кооперации или еднолични търговци с персонал до 50 служители, които са микро- и малки предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия;

– лицата да са с първоначалната регистрация преди 01.07.2019 г. и след тази дата са осъществявали стопанска дейност;

– натрупали са минимум 30 000 лв. оборот за 2019 г.;

– подали са в НАП годишната си данъчна декларация за 2019 г.;

– регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот за 2019 г.
Това се изчислява, като годишният оборот за 2019 г. се разделя на броя месеци, през които дружеството е имало дейност. Получената сума се сравнява с оборота на дружеството за месец април 2020 г.

– седалището им не е в община в рамките на т.нар. селски райони. Предприятие в община от селски район все пак може да кандидатства, но само ако проектът не се изпълнява на територията на тази община.


Колко могат да получат предприятията по тази програма?


Безвъзмездната финансова помощ за всеки кандидат е 10% от размера на оборота му за 2019 г. Помощта не може да бъде по-малко от 3 000 лева и повече от 10 000 лева.

Така например, ако вашето предприятие е натрупало 50 000 лв. оборот през 2019 г., то има право да заяви финансова помощ от 5000 лв., но не по-малко от 3000 лв.


Срок за кандидатстване и за изпълнение на проектите


За кандидатстване по програмата се подава проектно предложение в срок от 30 дни от датата на обявяване на процедурата. Тъй като се очаква процедурата да бъде обявена на 11 май 2020 г., срокът за кандидатстване ще бъде до 10 юни 2020 г.

Проектите се изпълняват за период от 3 месеца.


Допустими разходи, за които ще се предостави безвъзмездната помощ:


По програмата се възстановяват разходи, които съобразно конкретния случай са били необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (включително разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изключение на разходите за персонал, подпомогнат по мярката 60/40).


Разходите следва да са действително платени от страна на бенефициента. Това значи да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи (включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.


Важно! Разходите трябва да са направени след 13 март 2020 г. (датата на обявяване на извънредното положение). Няма да се покриват разходи за дейности, които са започнати и/или физически завършени или изцяло осъществени преди 13.03.2020 г., независимо от това, че някои плащания по тях се извършват след тази дата.


Отстраняване на нередовности


В случай, че при проверката на проектното предложение бъде установена липса на документи или друга нередовност, до кандидатите се изпраща уведомление посредством системата ИСУН 2020.


Кандидатите са длъжни да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.


Класиране


Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.


Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс, не подлежат на оценка, така че колкото по-рано подадете документи, толкова по-голям шанс имате за получаване на финансиране.


В LegalMasters.bg помагаме на всички отговарящи на изискванията кандидати да се възползват от безвъзмездното финансиране. Съдействаме за цялата процедура по подаване и отчитане на проекти при гъвкави условия.

Вижте нашата специално създадена онлайн услуга във връзка с кандидатстване по програмата тук.

За всякакви въпроси не се колебайте да ни потърсите на contact@legalmasters.


Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.  

Споделяне: