×
Uncategorized @bg, Бизнес, Ново

Как малко българско градче се пребори за препитанието си срещу своя собствен кмет

Споделяне:

Обявяването на извънредното положение предизвика множество промени в начина ни на живот. Министърът на здравеопазването издаде серия заповеди, с които въведе мерки за справяне с епидемията от COVID-19. Те въведоха ограничения както за отделните граждани, така и за бизнесите в страната.


Кметовете на много общини също издадоха свои заповеди за въвеждане на противоепидемиологични мерки. Повечето от тях възпроизвеждаха правилата от заповедта на министъра на здравеопазването.


Имаше обаче кметове, които въведоха свои собствени противоепидемиологични мерки.


Такъв беше случаят с младия кмет на малка община, който със своя заповед забрани посещенията на гражданите освен в увеселителни заведения (барове ресторанти и тн.), така и във всички търговски обекти на територията на общината. Единствените изключения бяха хранителните магазини, банковите/небанковите институции, застрахователните офиси, аптеките, дрогериите, офисите на телекомуникационните компании, пощите, дружествата осъществяващи куриерски услуги, бензиностанциите и газостанциите.


Забранени за посещения се оказаха всички магазини за нехранителни стоки – за дрехи, обувки, детски играчки, едра и дребна техника, домашни потреби, строителни магазини и борси, цветарски магазини, офиси и търговски обекти за различни услуги, фризьорски и козметични салони, и много други.


Собствениците на тези бизнеси изпълниха заповедта, издадена от техния кмет и затвориха търговските си обекти.


Какъв обаче беше проблемът?


Малко след издаването на заповедта на кмета, собствениците бързо разбраха, че в други общини няма въведени подобни мерки. Търговските обекти работят при спазване на съответните мерки за хигиена. Това се случваше дори и в общини, в които имаше вече констатирани случаи на заразени от коронавирус.


Ето защо, един от собствениците се обърна към екипа на LegalMasters.bg, за да разбере законосъобразна ли е заповедта, издадена от техния кмет? Може ли да се направи нещо за защита на бизнеса в града?


Какво се оказа?


При правния анализ на издадената заповед, стана ясно че кметът всъщност е въвел допълнителни рестриктивни противоепидемиологични мерки. Те далеч надхвърлят мерките, въведени от министъра на здравеопазването. Поради допуснати изключително груби нарушения, ние заключихме, че заповедта в тази ѝ част е абсолютно незаконосъобразна.


Защо според нас беше така?


На първо място, кметът на община не е компетентен по Закона за здравето да въвежда каквито и да били противоепидемиологични мерки.

Такова правомощие съгласно Закона за здравето има здравният министър. За територията на отделна област или община – директорът на съответната регионална здравна инспекция.


На следващо място, заповедта на кмета видимо противоречеше на заповедта на здравния министър.

Със своята заповед Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., министърът постанови преустановяване посещенията на граждани в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях.

В заповедта изрично беше посочено, че всички търговски дейности, неупоменати в нея, продължават да функционират по досегашния ред.


Поради изложеното беше очевидно, че в своята заповед, кметът на общината незаконосъобразно е ограничил правата на гражданите и собствениците на търговски обекти в общината. Въведените по-строги мерки са несъразмерни и вредят на бизнеса.


Какво предприехме?


Уведомихме собствениците, които се свързаха с нас, че според нас правата им са незаконосъобразно засегнати. Препоръчахме издадената заповед да се обжалва по предвидения законов ред. А именно – пред областния управител и в последствие – пред съда.


Преди да се впуснат във времеемки административни и съдебни битки, собствениците прецениха първо да инициират среща с градския кмет. На нея да изпратят свои представители и да поискат отмяна на въведените мерки. Вече бяха организирали подписите и подкрепата на близо 40 собственици на търговски обекти, представляващи около 90 % от бизнеса в града. Среща, обаче, им беше отказана.


Ето защо подготвихме и подадохме жалба до областния управител, в която подробно развихме аргументи за тежките пороци на издадената заповед, както и за несъразмерността на предприетите мерки.


Успехът!


В кратък срок Областният управител се произнесе със своя заповед и отмени заповедта на този кмет на община като незаконосъобразна в обжалваната част. За да постанови този акт, областният управител заключи следното:

„С т. 1 от изброените в т. І от Заповед № ……2020г., кметът забранява посещенията „……и на всички търговски обекти на територията на община ….., извън изброените в т. 1.2.“, при липса на законова компетентност изобщо кмет на община да въвежда допълнителни или ограничаващи мерки по отношение правата на гражданите. Кметът на община ….. има единствено правомощия по чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, като следва да създаде необходимите условия за изпълнение на мерките, въведени от министъра на здравеопазването, а средствата за осъществяването им да се осигуряват от общинския бюджет. С оглед възникналото противоречие със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването следва да се има предвид, че кметът на община …. може да се разпорежда единствено при нарушаване на вече въведените от компетентния орган противоепидемични мерки, но не и да създава нови или по-строги от въведените такива.“

С оглед осигуряването на нормалния живот и същевременно здравето на гражданите на общината, областният управител допусна и предварителното изпълнение на отменителната си заповед.

Това означаваше, че бизнесът можеше да отвори веднага.


Съдебно обжалване


Заповедта на областния управител беше неуспешно обжалвана от кмета на общината пред съответния административен съд.

Съдът изцяло потвърди акта на областния управител като правилен и законосъобразен, като в своите мотиви заключи следното:

„… при условията на пандемия, обявено извънредно положение и наложени множество ограничения на граждани и търговци, общественият интерес, който подлежи на защита, е съвкупност от неотменимите човешки права, посочени в глава втора на Конституцията на Република България, сред които освен закрила от държавата на здравето на всеки човек, са и правото му на труд и свободен избор на място на работа, които са били ограничени със Заповед на Кмета. Съдът намира, че при спиране на предварителното изпълнение на оспорения акт и съответно действие на отменената забрана за работа на всички търговски обекти, гражданите на Община …. могат да бъдат принудени да предприемат пътуване до други населени места, където липсва подобно ограничение, видно от публикуваните заповеди на местната администрация, като гр. …… и гр. ……, за набавяне на вещи от неотложна необходимост, което ще доведе до заплаха от разпространение на вирусната инфекция и съответно не е  в обществен интерес.“За съжаление, подобни случаи на незаконосъобразни актове се появиха в цялата страна. Под предлог защита здравето на гражданите, органи на местната власт въвеждаха противозаконни забрани за бизнеса и гражданите. Ограничаваха достъпа до търговски обекти (напр. кметовете на Кричим, Сопот, Нови пазар). Въвеждаха вечерен час (напр. областният управител на област Стара Загора) и други преценени от даден кмет или областен управител противоепидемиологични мерки.


След развилите се събития, със своя заповед от 06.04.2020 г. министърът на здравеопазването отмени всички ограничения, които са били въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.


В крайна сметка, затварянето на търговските обекти, както и изпълнението на други подобни незаконосъобразни мерки на местнната власт, е довело до значителни загуби за бизнеса в цялата страна. При това във времната на пандемия, когато и без това бизнеси фалират всеки ден.

Отговорност на държавата и общините за вреди


Ето защо е добре да знаете, че съществува законова възможност за възстановяване на вредите, причинени от незаконосъобразни актове на администрацията.


Така, съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.


Нещо повече – на обезщетяване подлежат всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Няма никакво значение дали конкретното длъжностното лице е виновно или не. Отговорността се реализира по съдебен ред пред административните съдилища в страната.


В LegalMasters.bg помагаме на граждани и бизнеси да защитят правата си и да оспорят пред съд всякакви незаконосъобразни актове на администрацията.


Ако имате въпроси относно изложеното в този материал, може да ни пишете през формата за контакт или директно на contact@legalmasters.bg


Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: