Общи условия

Споделяне:

за използване и предоставяне на услуги чрез платформата LegalMasters.bg


1. Общи положения

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между физическите и юридически лица, които използват уебсайта www.legalmasters.bg и администраторите на уебсайта (наричан по-долу LegalMasters.bg или „Платформата“). Настоящите Общи условия уреждат и условията за заявяване и изпълнение на адвокатски услуги, предлагани през този уебсайт, които не са предмет на отделен договор между клиент – адвокат/адвокатско съдружие.

Използвайки уебсайта и услугите на LegalMasters.bg, вие се съгласявате, че настоящите общи условия са обвързващи за вас и ще ги спазвате.

1.1. Идентификация

Уебсайтът www.legalmasters.bg се оперира, поддържа и ръководи от „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ – адвокатско съдружие, създадено на основание чл. 52 от Закона за адвокатурата, вписано с Решение № 3/21.01.2020 г. на Софийски адвокатски съвет, регистрирано в Единния регистър на адвокатурата под личен номер 3600016310. Седалището и адресът на съдружието е в гр. София, ул. Петър Парчевич № 15, ет. 4. Съдружието е регистрирано в регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията под № 177428160. Съдружието не е регистрирано по Закона за ДДС.

Съдружници в адвокатските съдружие са адв. Женя Недкова Недева, член на Софийска адвокатска колегия, с личен номер на адвокат 1900599410, и адв. Мирена Емилова Йорданова, член на Софийска адвокатска колегия, с личен номер на адвокат 1200555610. За определени правни услуги, съдружието си сътрудничи и с други адвокати, за които се публикува информация на съответната секция на сайта.

Данни за кореспонденция:

Пощенски адрес: гр. София 1000, ул. Петър Парчевич № 15, ет. 4.
Електронен адрес: contact@legalmasters.bg
Телефон за контакт: 089 30 50 449
Работно време на физическата кантора: Работни дни – 09:00 до 18:00 ч.

Банкова информация (изм. на 28.02.2023 г.):

IBAN: BG39BPBI79421200041092
BIC/SWIFT: BPBIBGSF
При банка: “Юробанк България” АД
Титуляр: Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“

1.2. Регулатори

Упражняването на адвокатска дейност се регулира от Закона за адвокатурата, от Етичния кодекс на адвоката, както и от съответните процесуални закони.

Контрол над дейността на всеки адвокат упражнява съответната адвокатска колегия, на която той е член.

При отношения с потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при обработка на лични данни, дейността на платформата се регулира от Комисия за защита на потребителите и от Комисия за защита на личните данни.

Всеки от адвокатите, упражняващи дейност през платформата LegalMasters.bg, има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за защита на клиентите, с които договаря.

1.3. Функционалности на платформата

Платформата LegalMasters.bg предоставя на потребителите и клиентите следните функционалности:

а. да се информират за адвокатската практика и за сферите на дейност, в които работят адвокатите от LegalMasters.bg, както и за услугите, предоставяни чрез платформата.

б. да се информират за публикации по правни въпроси, които са поместени в секция Блог на сайта.

в. да изчисляват прогнозни такси и разноски за дела, сделки и процедури, посредством безплатни правни калкулатори, поместени на сайта.

г. да отправят запитвания за услуги чрез контактната форма на сайта, както и чрез публикуваните електронен адрес и телефон.

д. да свалят готови бланки и документи с правен характер;

е. да запазят час за платена персонална правна консултация, която да се проведе на лична среща или чрез телефонен или видеоразговор с адвокат, предлагащ тази възможност.

ж. след регистрация, да направят заявка за правна услуга, която е предложена на сайта, като попълнят предварително зададени относими за случая форми и/или предоставят данни и документи.

LegalMasters.bg не е услуга за предоставяне на софтуер за попълване, генериране или изготвяне на правни документи по друг технически начин. Всички индивидуални правни услуги в LegalMasters.bg се извършват от адвокат, като се съобразяват с особеностите на всеки случай, приложимото право и изискванията на клиента.

1.4. Условия на регистрация

При регистрацията си потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни, като при промяна своевременно актуализира същите. Щом съответните потребителско име и парола за достъп са въведени в уебсайта, се счита, че електронните изявления са извършени от лицето, чиито данни се съдържат в потребителския профил. Потребителят има право по всяко време да спре ползването на предоставяните на уебсайта услуги. При изрично искане от страна на потребителя, платформата премахва потребителския профил на потребителя и заличава паролата му за достъп до него.


2. Услуги, предоставяни чрез LegalMasters.bg

Платформата предлага възможност за заявяване от разстояние на индивидуални правни услуги срещу заплащане. Платформата предоставя и безплатни функционалности със свободен достъп.

2.1. Платените индивидуални правни услуги са:

а. услуги с фиксиран адвокатски хонорар – при тях със заявката клиентът сключва договор от разстояние, с който се задължава да заплати дължимият се за услугата хонорар, а адвоката да извърши правната услуга, при условие, че е хонорарът е заплатен и са налице останалите условия за изпълнение.

б. услуги, при които е нужно изготвяне на оферта – при тях със заявката клиентът не сключва договор от разстояние, а отправя искане за изготвяне на индивидуална оферта. В този случай след проведено индивидуално договаряне между клиент и адвокат, договор между тях може да бъде сключен, като настоящите общи условия не се прилагат в тези отношения.

2.2. Безплатните функционалности са:

а. възможност за сваляне на готови бланки и документи – тази функционалност цели да улесни потребителите при ситуации, в които е подходящо използването им. Използвайки ги, потребителят се съгласява, че тези документи не са изготвени съобразно конкретния казус и същите се ползват от него на собствен риск и при изцяло негова отговорност.

б. правни калкулатори за изчисляване на такси и разноски – тези функционалности целят предварително да информират потребителите на сайта за прогнозните такси и разноски, които те биха платили при различни правни действия и процедури, например колко е таксата за гражданско дело с материален интерес, таксата на нотариус за сделки или такса на ЧСИ за събиране на дълг. Тези функционалности са разработени по възлагане за LegalMasters.bg, като използвайки ги, потребителят се съгласява, че те са създадени без да могат да отчетат всички особености на казуса му, както и, че изчисленията може да не бъдат верни и актуални с оглед променящата се нормативна уредба, поради което се ползват от него на собствен риск и при изцяло негова отговорност. Възможно е също, конкретният предоставящ услуги нотариус или ЧСИ по своя преценка да начисли допълнителни такси съобразно особеностите на конкретния случай. 

в. достъп до съдържание – публикации, блог статии, коментари и други материали, които отразяват личното виждане и професионалното мнение на определени адвокати от платформата и не представляват правни съвети за лицата.

2.3. Цялото съдържание, поместено в LegalMasters.bg, е обект на авторско право, а „LegalMasters“ е защитена търговска марка. Използването им става само с предварително разрешение на автора/маркопритежателя. Предоставените чрез платформата LegalMasters.bg становища и документи са обекти на авторско право. Заявилият ги клиент има неизключително право да ги използва единствено за неговите собствени цели, за които са били заявени.  


3. Процедура по заявяване, плащане и изпълнение на услугите. Право на отказ.

3.1. При услуги с фиксиран адвокатски хонорар е приложима следната процедура:

а. Заявка за услуга – заявка може да направи всеки потребител – пълнолетно физическо лице лично за себе си или като представител на юридическо лице. При заявката потребителят следва да предостави данни във специални форми на сайта, като в зависимост от спецификите на съответната услуга някои от полетата на формите са задължителни. В случай, че потребителят по някаква причина не желае да предостави задължителната информация, заявката няма да може да бъде довършена или изпълнена през сайта, като в този случай може да изпрати запитване през контактната форма на сайта или чрез телефон или мейл. Потребителят следва да попълни вярно и точно данните във формата за заявка, в противен случай, платформата не носи отговорност за възпроизвеждането на грешни данни в съставени в изпълнение на заявката документи и евентуалните вреди, които биха могли да настъпят за потребителя вследствие на това. Изпращането на заявка за услугата е еквивалентно на сключване на договор от разстояние за правна защита и съдействие с Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“.

б. Заплащане на услугата – клиентът заплаща адвокатския хонорар по предпочетен от него начин, който към момента на заявката се предлага от платформата. В случай, че клиентът избере начин на плащане, който не може да се осъществи през платформата едновременно с изпращането на заявката (като например при плащане по банков път), същият се задължава да направи плащането в срок от 7 дни от заявката. В противен случай, с изтичането на този срок договорът за услугата се счита за развален по вина на потребителя, за което платформата може да уведоми потребителя, но няма задължение за това. До получаване на плащането Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ не дължи започване на изпълнение на услугата.

в. Контакт с потребителя – представител на платформата се свързва с потребителя за уточнение на детайлите на услугата, както и за оказване на необходимото съдействие от страна на потребителя за изпълнение на услугата. Контактът се осъществява в деня на заявката, а ако заявката е направена преди края на работното време, или в неработно време, поради което не може да бъде разгледана, се осъществява в рамките на следващия работен ден.

г. Изпълнение на правната услуга – приема се, че е налице изпълнение когато са извършени дейностите, посочени в условията за  изпълнение на конкретната услуга. За всяка услуга тези дейности са посочени в раздел „Нашият ангажимент“ от индивидуалната страница на услугата, като  при изпращането на заявката се приема, че потребителят се е запознал с тях и се е съгласил с техния вид и обем. Услугите по изготвяне на документи и становища се смятат изпълнени с изпращане на изготвените документи на клиента, независимо от това дали, кога и как клиентът ще използва тези документи или становища пред трети физически лица, юридически лица или държавни органи.

3.2. При услуги, при които е нужно изготвяне на оферта, е приложима следната процедура:

а. Заявка за получаване на оферта – заявка може да направи всеки потребител – пълнолетно физическо лице лично за себе си или като представител на юридическо лице. При заявката потребителят следва да предостави данни във специални форми на сайта, като в зависимост от спецификите на съответната услуга някои от тях са задължителни. Изпращането на заявка в този случай не е еквивалентно на договор от разстояние за правна защита и съдействие. С изпращането на заявката за Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ не възникват други задължения, освен задължението да се свърже с потребителя и на база на информация и данни от него, да му изготви индивидуална оферта съобразно правната и фактическа сложност на казуса.

б. Контакт с потребителя – представител на платформата се свързва с потребителя за уточнение и допълване на предоставената информация. Контактът се осъществява в деня на заявката, а ако заявката е направена преди края на работното време, или в неработно време, поради което не може да бъде разгледана, се осъществява в рамките на следващия работен ден..

в. Изготвяне на индивидуална оферта – потребителят получава индивидуална оферта, изготвена на база предоставената информация, след което страните могат да влязат в преговори и да сключат отделен договор за правна защита и съдействие. В този случай настоящите общи условия се прилагат само доколкото уреждат настоящата процедура, а отношенията на страните се уреждат от индивидуалния договор за правна защита и съдействие.

3.3. Всяко физическо лице, което ползва платформата в качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от заявена услуга в 14-дневен срок от нейното заявяване. Това важи в случай, че изпълнението на услугата все още не е започнало. В този случай платформата възстановява на лицето всички заплатените суми. Моментът на започване на изпълнението е различен и се преценява за всяка конкретна услуга съобразно начина на изпълнението й. Клиентът-потребител е уведомен и приема, че след започване на изпълението на услугата няма право на отказ от договора по смисъла на Закона за защита на потребителите. Отказът от услугата следва да бъде изричен и недвусмислен и да бъде направен в писмен вид. Това се случва на физическия адрес на кантората или на мейл contact@legalmasters.bg. В случай, че физическо лице ползва платформата по повод своята търговска или професионална дейност, както и като представител на юридическо лице, това лице не разполага с тази възможност.


4. Права и задължения на страните

4.1. Адвокатите, работещи през LegalMasters.bg:

а. съветват и защитават клиента си компетентно, грижливо, добросъвестно и своевременно, при стриктно спазване на етичните правила за упражняване на адвокатската професия.

б. изпълняват възложените услуги в срока, посочен на индивидуалната страница на услугата, или в друг подходящ срок, след предоставяне на необходимата за изпълнение на услугата информация и след авансово заплащане на адвокатския хонорар.

б. осведомяват клиента за развитието на възложената услуга и при поискване отговарят на въпроси, поставени от клиента във връзка с услугата/провежданата защита.

в. опазват и своевременно отчитат клиентски средства, предоставени за изпълнение на възложената работа (средства за държавни, нотариални и други такси, гаранции, депозити на вещи лица, пътни и командировъчни и други присъщи за конкретната услуга разноски).

г. пазят от разкриване всяка поверителна информация, свързана с търговската и друга дейност на клиента, разкрита по повод или във връзка с изпълнението на договора за правна защита.

д. имат право да откажат или да прекратят изпълнението на услуга, когато те или техните сътрудници/служители не разполагат с необходимата квалификация и/или правоспособност, ако клиентът не оказва необходимото съдействие за изпълнение на услугата, ако клиентът е забавил дължимо плащане за адвокатски хонорар или за разноски, ако преценят, че не могат да изпълнят услугата поради липса на достатъчно време за изпълнение, както и поради особени изисквания на действащото българско или европейско законодателство. В случай, че адвокатски хонорар или суми за разходи вече са платени от клиента, те се възстановяват, а в случай, че някаква част от работата е извършена се възстановява плащането за неизвършената част.

4.2. Клиентите, потребители на LegalMasters.bg:

а. се задължават да предоставят на LegalMasters.bg цялата необходима за изпълнението на услугата информация и документи, както и да осигурят нужното лично или институционално съдействие за изпълнението, включително и да потвърждават получаването на документи и всякаква комуникация от адвокатите, работещи през LegalMasters.bg, когато такова потвърждение е поискано.

б. се задължават да спазват стриктно инструкциите на адвокатите от LegalMasters.bg относно необходимостта от извършване на определени действия или от въздържане от определени действия, когато това е необходимо.

в. се задължават да заплащат в срок всички адвокатски хонорари и разноски, които са нужни за изпълнение на възложената работа. Средства за държавни, нотариални и други такси, гаранции, депозити на вещи лица, пътни и командировъчни и други присъщи за конкретната услуга разноски.

г. имат право да получават информация за хода и напредъка на възложените услуги както и за вероятния срок на тяхното изпълнение.

д. имат право да получат обратно от адвоката предоставени за изпълнението на услугите оригинални документи.

е. имат право да се откажат от изпълнението на услугата, като при отказ след започване на изпълнението на услугата дължат адвокатския хонорар за нея.

ж. са информирани, че възлагайки правната работа, адвокатите по никакъв начин не обещават и не гарантират нейното успешно приключване с благоприятен за клиента акт, или постигането на целен от клиента резултат или конкретен успех. 

5.  Отговорност и предели.

5.1. Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“, като изпълнител на услугите на LegalMasters.bg, отговаря пред своите клиенти за точното и добросъвестно изпълнение на възложената през платформата работа. Включително за работата на своите асоциирани адвокати и сътрудници.

5.2. Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ не носи отговорност, включително за претърпени вреди или пропуснати ползи, когато:

а. дейностите и услугите не могат да бъдат извършени поради забава или отказ от съдействие от страна на клиента.

б. дейностите и услугите не могат да бъдат извършени заради забава или отказ от съдействие от страна на трето лице – нотариус, банка, административен орган и др.

в. клиентът е въвел грешни или непълни данни при попълване на заявката или при комуникацията си с адвоката. Предоставил е невярна, непълна или заблуждаваща информация, или умишлено или неволно е скрил информация, данни или документи, които имат значение за изпълнение на услугата;

г. клиентът не е предоставил в срок или при поискване от адвоката на съответните разноски за изпълнение на услугата, в т.ч. средства за държавни, нотариални и други такси, гаранции, депозити на вещи лица, или други присъщи за конкретната услуга разноски.

д. клиентът не е спазил дадени от адвоката инструкции за действия или бездействия по повод извършването на услугата.

е. достъпът до платформата или достъпът до част от услугите и функционалностите е преустановен изцяло или частично.

ж. е в невъзможност да предостави услугите си при настъпване на обстоятелства извън собствения контрол – непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на трети лица и т.н.

з. е постановен неблагоприятен за клиента акт или решение на административен или съдебен/арбитражен орган. 

В случаите по букви а), б), г) и д) адвокатското съдружие не дължи възстановяването на адвокатски хонорар, а в случаите по букви в), г) и д) освен че не се дължи връщане на хонорара, има право да поиска допълнително възнаграждение за повторното изпълнение на услугата, определено според конкретния случай.


6. Заключителни разпоредби

6.1. Платформата има право по собствена преценка да изменя настоящите общи условия, като публикува същите на www.legalmasters.bg и измененията влизат в сила веднага след публикуването им.

6.2. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

6.3. Всички възникнали спорове в отношенията между клиентите и потребителите, от една страна, и платформата, от друга се разрешават по взаимно приемлив начин и постигане на съгласие. В краен случай и при  невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе към компетентния съд в гр. София.

Настоящите общи условия са приети от Адвокатско съдружие „Недева и Йорданова“ на 16 април 2020 г. и са изменени на 28 февруари 2023 г.

Споделяне: