×

Политика за поверителност

Споделяне:

при предоставяне на лични данни чрез платформата LegalMasters.bg


Обработваме лични данни в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво, а като адвокати имаме и особено задължение по Закона за адвокатурата да опазваме адвокатската тайна на своите клиенти. Ето защо, защитата на личната ви информация е важен въпрос за нас.

Кои сме ние?

Адвокатите, съдружници в Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“, БУЛСТАТ  177428160, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Петър Парчевич № 15, ет. 4,а именно адв. Женя Недкова Недева, член на Софийска адвокатска колегия, с личен номер на адвокат 1900599410, и адв. Мирена Емилова Йорданова, член на Софийска адвокатска колегия, с личен номер на адвокат 1200555610, както и асоциираните адвокати, с които съдружието работи, са администратори на лични данни съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ е администратор на www.legalmasters.bg

Как да се свържете с нас?

Пощенски адрес: гр. София 1000, ул. Петър Парчевич № 15, ет. 4.
Електронен адрес: contact@legalmasters.bg
Телефон: 089 30 50 449 

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за поверителност има за цел да ви представи изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на адвокатите от Адвокатско съдружие „Лигълмастърс – Недева и Йорданова“ (наричани оттук нататък само Лигълмастърс), включително:

 • Какви лични данни събираме за вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме вашите лични данни?
 • Как ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

Какво са лични данни и какво означава те да се обработват?

Лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с вашите лични данни.

Какви лични данни събира Лигълмастърс за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите правни услуги, Лигълмастърс събира следната информация за Вас:

 • данни за физическа идентификация, данни за контакт, за извършване на плащания, данни за икономическото, имуществено, социално и семейно положение, банкова информация, кредитна история, професионална дейност и др., предоставяни и събирани в хода и за целите на изпълнение на договора за правна услуга или на други задължения при упражняване на адвокатска професия. При обработването на определени категории данни, които са особено чувствителни от гледна точка на основните права и свободи, като специални категории данни (данни, разкриващи етнически или расов произход, политически възгледи, религиозни и философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на данни за здравословното състояние или данни за сексуалната ориентация на физическо лице), Лигълмастърс изисква изрично съгласие на субекта на данните, както и полага специална защита на личните данни. Обработването може да се извърши при липса на съгласие само при наличие на стриктно посочени в закона условия за обработване на специални категории лични данни.
 • технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашия уебсайт – IP адрес, както и т.нар. бисквитки (cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Политика за бисквитките

Платформата www.legalmasters.bg използва бисквитки, които са свързани с функционалността му и идентифицират или удостоверяват потребители, като временно съхраняват определени потребителски данни и предпочитания. Определени бисквитки са необходими на уебсайта, за да може да предостави информация сигурно и да направи по-приятно потребителското изживяване.

Вашият браузър позволява да изтриете всички “бисквитки” по всяко време. За да направите това, следва да посетите тази опция в настройките на браузъра. Това може да направи отделни функции на уебсайта недостъпни за вас.

На какво основание Лигълмастърс обработва личните ви данни?

Лигълмастърс събира личните данни ви данни при упражняване на адвокатската професия защита на легитимните ви интереси, които са поверени на адвоката.

Лигълмастърс събира личните данни ви данни, за да може да навлезе в преддоговорни отношения с вас, както и за изпълнение на договорните си задължения към вас по предоставяне на услуги на уебсайта www.legalmasters.bg, а именно да ви предостави възможност да заявите правна услуга онлайн.

Лигълмастърс обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, които се прилагат към администраторите (напр. по Закона за мерките срещу изпирането на пари или Закона за адвокатурата), както и ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Лигълмастърс събира лични данни също и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на информационни бюлетини. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено, като ни известите на следния имейл contact@legalmasters.bg.

Лигълмастърс може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните, както и когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към вас, както и да помогнем за упражняване на ваши права, включително като:

 • идентифицираме на клиентите си и осъществяваме комуникация с тях, навлизаме в преддоговорни отношения, както и сключваме и изпълняваме договори за правни услуги;
 • изпълняваме ефективно своите задължения на администратори за защита на правата и законните интереси на клиентите при упражняване на адвокатска професия съгласно Закона за адвокатурата, възложени с договор или по закон.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни, преди да ги унищожим?

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното отношение, включително и в случаите на осъществяване на процесуално представителство, когато адвокатът е длъжен да пази книжата по делата, по които е бил пълномощник, в продължение на 5 години от приключването им. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните ви данни, информацията за вас може да се унищожи.

На кого предоставяме личните ви данни? Има ли други случаи, в които можем да споделим личните ви данни?

Предвид конкретните задължения при упражняване на адвокатска професия на администраторите, данните се предоставят на органи от системата на съдебната и изпълнителната власт, на частни лица, на които държавата е възложила публични функции – нотариуси, съдебни изпълнители, както и на други лица, когато това е необходимо за изпълнение на задълженията на администраторите при упражняване на адвокатска професия, възложени с договор или закон. Това може да включва трети лица, като платежни институции за нуждите на извършвани плащания, куриерски фирми и пощенски оператори за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни, при спазване на приложимите правила за защита на личните данни.

Извън горепосочените случаи, бихме допуснали разкриване на данни на трети лица при:

 • Писмено искане на субекта на лични данни;
 • В извънредни ситуации, за защита на жизненоважен интерес на субекта на данни или друго лице.
 • Изискване на специален закон, което не противоречи на Закона за адвокатурата;

Можем да споделяме информацията със субекти, обработващи лични данни, въз основа на писмено споразумение, когато това е необходимо за извършване на дейността им, при условие, че осигуряват защита на правата на субектите на данни съобразно изискванията на приложимото законодателство.

Какви са вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включителноРегламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • право на достъп до личните данни, които Лигълмастърс обработва за вас и да получите копие от тях;
 • право да искате от Лигълмастърс коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
 • право да искате ограничаване на обработката на личните ви данни в определените от закона и Регламента случаи;
 • право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните ви данни от Лигълмастърс, в случай че са налице условията за това.
 • право да оттеглите даденото от вас съгласие личните ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като например за маркетинг;
 • право да отправите жалба или молба за защита на правата ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Какви инструменти за анализ и маркетинг използваме?

Лигълмастърс използва Google Анализ за отчитане на посещенията. Повече информация можете да намерите на страницата Декларация за поверителност на Google Анализ.

Лигълмастърс използва Facebook Social Plugins за по-добро потребителско изживяване. Повече информация можете да намерите на страницата Data Policy на Facebook.

Промени в Политиката за поверителност

Актуална версия на Политиката за поверителност можете да намерите на уеб сайта на Лигълмастърс – www.legalmasters.bg.

Тази политика за поверителност е в сила от 16 април 2020  г.

Споделяне: