×

Търговски дружества

Споделяне:


За търговците и предприемачите предлагаме услуги по учредяване и структуриране на бизнес, подпомагане неговото ръководене и развитие, както и по неговото прекратяване с ликвидация. Съдействаме и за учредяване и функциониране на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации.

Можем да ви съдействаме с:

  • Учредяване на ЕООД/ООД, АД, други търговски дружества и обединения, гражданско дружество – консултация за бъдещия бизнес на клиента и за обстоятелствата, които подлежат на вписване, проверка за името на дружеството, определяне на подходящ начин за вземане на решения между съдружници, от акционери, както и в управителни съвети, начини за разпределение на печалбата, за подготовка на документите, вписване в търговския регистър.
  • Промяна на обстоятелствата при ЕООД/ООД, АД, сдружения и обединения, преобразуване, покупко-продажба на дружествени дялове, включително правен анализ на дружество с оглед бъдещо придобиване на дяловете му, прехвърляне на акции, обявяване на акт в Търговския регистър – ГФО, покани, декларации и други.
  • Структуриране на сделки с недвижими имоти на търговски дружества, внасяне на имущество в капитала на дружеството (апорт).
  • Провеждане на общо събрание – предварителна организация и повеждане на общо събрание на дружеството с оглед осигуряване законосъобразност на взетите решения, вписване на документите в съответния регистър. Защита на права на съдружници и акционери по съдебен ред, оспорване решенията на общото събрание.
  • Правно съдействие при процедурата по прекратяване на търговско дружество – ликвидация, и вписване на документите в Търговския регистър.
  • Учредяване на сдружение/фондация – консултация за бъдещата дейност на сдружението, мисията и целите му, ще бъде ли определено за дейност в обществена полза или в частна, за обстоятелствата, които подлежат на вписване, проверка за името, вземане на решения в органите на управление, подготовка на документите, вписване в Търговския регистър;

Как работим: Заявявате съответната услуга от категория За бизнеса, като ни предоставяте необходимата информация, и ако услугата има предварително определен адвокатски хонорар, го заплащате. Ние се свързваме с вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства, и започваме да работим по вашия казус. Ако услугата изисква да ви изтотвим оферта, сключваме договор само ако приемете офертата.

Споделяне: