×
Uncategorized @bg, Бизнес, Ново

Безвъзмездна финансова помощ за последиците от COVID-19 и за средните предприятия

Споделяне:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ смята да стартира прием на документи за процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С нея ще се осигури оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията.


Кандидатстването отново ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020. Повечето повечето проверки ще се извършват по служебен път.


Основни параметри на процедурата

Бюджет


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е близо 80 милиона евро или 156 милиона лева.


Допустими кандидати са средни предприятия, които са:

– търговски дружества, кооперации или еднолични търговци с персонал между 50 и 250 служители;

– с първоначалната регистрация преди 01.01.2019 г. и към 31.12.2019 г. не са в затруднено положение;

– реализирали са нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 млн. лв., но не повече от 50 млн. лв.;

– подали са в НАП годишната си данъчна декларация за 2019 г. и отчета за дейността;

– регистрирали са спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г., което ще се доказва от кандидата с представяне на отчет за приходите и разходите за съответния месец;


Колко могат да получат предприятията по тази програма?


Безвъзмездна финансова помощ за всеки кандидат може да бъде в максимален размер на 1 % от „нетните приходи от продажби“, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. Тя не може да бъде по-малко от 30 000 лева и повече от 100 000 лева.


Така например, ако вашето предприятие е натрупало 7 000 000 лв. оборот през 2019 г., то има право да заяви финансова помощ до 70 000 лв., но не по-малко от 30 000 лв.


Изплащането на безвъзмездната помощ е възможно да бъде извършвано по два начина: с авансово плащане до 40% от сумата и окончателно плащане или само с окончателно плащане. В случай че се възползват от възможността за авансово плащане, бенефициентите следва да представят банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума. Следва и да открият банкова сметка за целите на получаване и разходване на сумата на авансовото плащане.


Срок за кандидатстване и за изпълнение на проектите


За кандидатстване по програмата се подава проектно предложение в срок от 30 дни от датата на обявяване на процедурата. Проектите се изпълняват в срок до 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор.

Очаква се допълнителна информация за точната дата на стартиране на процедурата.


Допустими разходи


По програмата се възстановяват разходи, които съобразно конкретния случай са необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Такива са разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги, разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи), разходи за персонал на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).


Разходите следва да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, в периода на допустимост на разходите (от 01.02.2020 г. но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта). Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.


Важно! Разходите следва да бъдат извършени след 01.02.2020 г.  и до крайната дата на изпълнение на проекта. Няма да се покриват разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г.


Недопустими разходи


По тази програма не са допустими разходи за: придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, стоки предназначени за продажба, възстановим ДДС, данъци и такси, такива, финансирани с публични средства, такива за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства, разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси, за лизингови вноски, за суровини, материали и консумативи втора употреба.


Отстраняване на нередовности


В случай, че при проверката на проектното предложение бъде установена липса на документи или друга нередовност, до кандидатите се изпраща уведомление посредством системата ИСУН 2020. В 3-дневен срок следва да се представят необходимите документи или да предоставят разяснения.


Класиране


Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.


Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка. Затова добрата организация за своевременно подаване на документи е ключова за получаване на финансова помощ.

В LegalMasters.bg можем да съдействаме на всички желаещи да подадат документи за кандидатстване. Консултираме и съдействаме за цялата процедура по подаване и отчитане на проекта при гъвкави условия.

За въпроси не се колебайте да ни потърсите чрез формата ни за контакт, на contact@legalmasters.bg или на +359 89 30 50 449.


Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа. Не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.  

Споделяне: