×
Uncategorized @bg, Ново

LegalMasterClass: Наследник съм. Как мога да приема или откажа наследството?

Споделяне:


След като е починал ваш близък и е станало ясно кой и в какви дялове го наследява (вижте повече за това тук), идва и въпросът за това как се приема наследството и можете ли да се откажете от него.


Как се приема наследството?


1. Изрично приемане


Един от вариантите за приемане на наследството е изрично, чрез писмено заявление до районния съд по местооткриване на наследството. Заявлението се вписва в особена книга на съответния съд и не може да бъде оттеглено.


Наследниците, които са приели наследството по този начин, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.


2. Приемане по опис


Друг начин за приемане на наследството е по опис, чрез писмено заявление до районния съдия в тримесечен срок от узнаването, че наследството е открито. Този начин за приемане е задължителен когато наследник е непълнолетно или малолетно лице.


Приемането по този начин също се вписва в особена книга.


Смисълът на приемането по опис е в ограничената отговорност на наследника пред кредиторите на наследството (когато починалият наследодател е имал дългове) и заветниците – до размера на полученото наследство.


При приемането на наследството по опис се създават някои задължения за наследника:

  • Забрана за отчудаване на движимите вещи до 3 години и за недвижимото имущество до 5 години. В случай, че наруши тази забрана, ограничението на отговорността към кредитори и заветници отпада;
  • Задължение за управление на наследствените имущества с грижа, каквато полага към собствените си работи;
  • Задължение да даде сметка на кредиторите и заветниците за управлението.


3. Мълчаливо приемане или т.нар. чрез конклудентни действия


Трета възможност за приемане на наследството е мълчаливо, което означава без изрично изявление, но чрез някакво действие, което несъмнено предполага намерението на наследника да приеме наследството. Пример за такова приемане е изтеглянето на суми от  банкова сметка на наследодателя, разпореждане с негово движимо или недвижимо имущество и др.


Приемане е налице и когато наследникът укрие наследствено имущество. В този случай обаче, наследникът губи правото на наследствен дял от него.


Отказ от наследство


Според нашето наследствено право, наследството е съвкупност от имуществени и облигационни права и задължения, които са принадлежали на наследодателя към момента на негова смърт.


Ето защо всеки наследник трябва да бъде наясно, че наследява не само правата и имуществото на наследодателя, но и неговите задължения.


В тази връзка той може както да приеме наследството, така и да се откаже от него. Дори в някои случаи, в които задълженията на наследодателя са повече от имущестовото му, отказът е силно препоръчителен.


Отказът се осъществява чрез писмено заявление до районен съд и се вписва в специална книга.

  • Наследникът може да се откаже единствено изцяло от наследството, а не за определени части от него.
  • Отказ от наследство, направен под условие, за някакъв срок от време или за част от наследството е недействителен.
  • Делът на отказалия се от наследство, уголемява дяловете на останалите наследници.


Всеки човек на даден етап от живота си се сблъсква с казуси относно наследяване. Често те са специфични и изискват задълбочено проучване и изследване.


Нашият екип е на разположение за консултация и съдействие при възникнали наследствени  казуси. Можете да се свържете с нас на имейл contact@legalmasters.bg или на телефон 0893 050 449 или чрез фейсбук страницата на кантората.


Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: