×
Uncategorized @bg, Бизнес, Недвижими имоти, Ново

Пълномощно – кога е нужно, какво съдържа, как се прекратява?

Споделяне:

Въпросите, свързани със съдържанието на пълномощните и тяхната евентуална нужда от нотариална заверка, са едни от най-често задаваните към нас. Затова в тази статия ще се опитаме да им отговорим.


Почти на всеки се е случвало да не може да присъства лично при сключване на сделка, да посети общинска или държавна институция, банка, комунално дружестство и т.н. било защото е в чужбина, поради болест или просто поради ангажименти. В тези ситуации възниква необходимостта от упълномощаване. Да дадете право на друго лице, на което имате доверие, да ви представлява.


Що е то пълномощно?


То е писмен доброволен акт, с който едно лице упълномощава друго, да извърши изрично или общо посочени действия от името на упълномощителя.


По правило тези действия са в полза на упълномощителя и остават за негова сметка.


Поради едностранния характер на упълномощаването, при съставянето на пълномощно не е нужен подписът на упълномощеното лице.


Видове пълномощни


Всяко пълномощно може да бъде изготвено като срочно или безсрочно, еднократно или многократно, самостоятелно или съвместно, изрично или общо, или като комбинация от тях.


При изричното пълномощно се дават конкретно посочени права. При общото пълномощно (придобило популярност като „генерално”, макар в правото да не съществува такава дефиниция) се дава по-широка възможност за представителство.


Това не винаги е подходящо, тъй като в много случаи законодателството изисква конкретно изрично пълномощно. Общите пълномощни имат и друг недостатък – при евентуално влошаване на отношенията между упълномощителя и упълномощеното лице се създава предпоставка за злоупотреба.


Важно е да знаете, че в определени ситуации (сделки с имоти, теглене на пари от банка и т.н.) се изисква нотариална заверка на подписа/съдържанието на пълномощното. Тя се извършва само от нотариус, пред когото упълномощителя лично полага подписа си. В случай че се намирате в чужбина, тези функции се изпълняват от консулската служба на България в съответната държава.


Какво съдържа пълномощното?


Във всяко пълномощно трябва да има данни за упълномощителя и упълномощеното лице, които еднозначно да ги идентифицират. Съдържанието му трябва да посочва ясно и недвусмислено волята на упълномощителя.


Едно неточно написано пълномощно крие рискове за упълномощителя и е предпоставка за злоупотреба или за невъзможност упълномощеното лице да упражни дадените му права.


Ето защо, ние от LegalMasters.bg съдействаме на граждани и фирми с изготвяне на текст на пълномощно. За целта сме създали конкретна електронна услуга – Подготвяне на текст на пълномощно.


Изготвеното от нас пълномощно ще послужи  пред държавни органи и институции, пред нотариус за сключване на сделки с недвижими имоти или за текущата търговска дейност.

Уважаеми клиенти, имайте предвид, че услугата не включва нотариалната заверка, ако такава е необходима! Тя може да бъде извършена само от нотариус.


Защо да се обърнете към нас?

  • пълномощно, изготвено от адвокат, осигурява в най-голяма степен защита на правата на упълномощителя, както и успешното му ползване от пълномощника;
  • цялата процедура по подготвяне на текста става бързо и  онлайн – комуникацията с нас и изпълнението на услугата е по електронен път;
  • изготвяме текста на пълномощното съобразно индивидуалните изисквания на упълномощителя и приложимата правна уредба за всеки конкретен случай;


Информацията, предоставена от вас за изпълнение на услугата, включително и чрез комуникация по електронна поща и телефон, е конфиденциална. Не подлежи на разкриване съгласно Закона за адвокатурата.


Какво включва нашият ангажимент към вас?

  • правна консултация относно изискванията за съответния тип пълномощно с оглед естеството на действията, които ще се извършват. Например нужна ли е нотариална заверка и/или други придружаващи документи;
  • изготвяне и изпращане на текста на готовото пълномощно по електронен път – обикновено по електронна поща;


Нашият ангажимент не включва правни консултации за самите сделки или правилността и целесъобразността на действията, по повод на които се изготвя пълномощното.


Какви разноски ще имате освен адвокатския хонорар?


При пълномощни, които предвиждат разпореждане с недвижим имот, както и при пълномощни за някои държавни институции, банки и тн. ще имате допълнителни разноски за нотариална заверка на пълномощното и заверка на допълнителни декларации според конкретния случай. Може да изчислите прогнозните нотариални такси в раздел Калкулатори на сайта.


Прекратяване действието на пълномощното


Действието на пълномощното може да бъде прекратено с оттеглянето му от страна на упълномощителя, ако упълномощеното лице отказва да го изпълнява, изтекъл е срокът, за който пълномощното е било дадено или със смъртта на някоя от страните.


Нашият съвет е, ако искате да оттеглите дадено пълномощно, да го направите чрез писмено изявление до съответната институция, за която е било предназначено то (банка, община, нотариус и т.н). С него информирате, че оттегляте дадените права и упълномощеното лице вече няма право да ви представлява.


Важно е да знаете, че съществуват действия, които не могат да се извършат чрез упълномощно лице. Причината е, че са от строго личен характер. Такива са например: сключване на брак; сключване на индивидуален трудов договор от работник; завещание или отмяна на изготвено такова; приемане или отказ от наследство; упражняване на съпружески и родителски права; осиновяване и др.

За допълнителни въпроси, консултации и правно съдействие сме на разположение на тел. 0893 050 449, email: contact@legalmasters.bg или на фейсбук страницата ни.

За заявяване на електронната услуга: Подготвяне на текст на пълномощно

Споделяне: