×
Uncategorized @bg

LegalMasterClass: Починал е наш близък. Кой го наследява?

Споделяне:


В живота си всеки човек, рано или късно, се сблъсква със смъртта на свой родител, близък или роднина. Наред с болката и скръбта от загубата, често в семейството възникват и редица юридически въпроси, които трябва да се разрешат. Обикновено те са свързани с това къде отива имуществото на починалия. Кой попада в кръга от наследниците? Какъв е делът от имуществото, който наследява всеки? Какво се включва в наследството?


В тази статия ще се опитаме да дадем отговори на повечето въпроси, свързани с наследяването.


Кой наследява починалия?


П
о нашето законодателство наследството се открива със смъртта на наследодателя. От този момент възниква и правото на наследяване. За да наследите свой близък е необходимо да отговаряте на условията, залегнали в Закона за наследството, който е в сила от далечната 1949 г. В него, в зависимост от семейноправната връзка с починалото лице, наследниците са обособени в редове.


 Първи ред наследници – деца на починалия (синове, дъщери, включително и пълно осиновените);

Втори ред наследници – родители на починалия (майка, баща);

Трети ред наследници се състои от 2 групи:

 – 1 група – братя и сестри на починалия;

 – 2 група – баби и дядовци на починалия;

Четвърти ред наследници – лели, чичовци, братовчеди и други роднини до IV степен по съребрена линия.


Наличието на наследници в даден ред изключва наследяване от наследници в следващите редове. Например: щом починалият има деца, няма как и неговите родители да станат наследници, ако няма нито деца, нито родители наследяват братя и сестри и баби и дядовци.


Когато има повече от един наследник от един и същи ред или група, то те наследяват равни дялове от наследството.


Тук следва да се спомене, че този принцип има изключение, в случаите, когато най-близкият по родство наследник е починал преди наследодателя. Тогава при наследяването починалият наследник се замества от своите низходящи – деца и внуци.


Пример: Починалият син може да бъде заместен от своите деца, които да наследят дядо си.

А съпругът?


Преживелият съпруг не попада в никой ред на наследниците. Той наследява заедно с наследниците от първите три реда.


Например когато наследява с първия ред наследници, а именно с децата, съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете.

Съпръжеска имуществена общност


Важно е да се знае, че много често имот, придобит по време на брака между починалия наследодател и преживелия го съпруг, е част от съпружеската имуществена общност (СИО). Той е общо имущество на съпрузите.


Това означава, че след смъртта на единия съпруг, другият има половината от имота като негова индивидуална собственост, тъй като при смъртта СИО се прекратява. Тогава между наследниците се разпределя само останалата ½ идеална част от недвижимия имот.


Така се получава, че преживелия съпруг има ½ лична част от имота, както и съответен дял от другата половина, която се наследява.


Възможно е починалият да не е оставил наследници деца.


Тогава съпругът ще наследява заедно с възходящи (майка, баща) или с братя и сестри на починалия.


Съпругът получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на 10 години от сключването на брака и 2/3 от наследството при повече от 10 години брак.


В случай, че съпругът наследява заедно с възходящи И с братя и сестри или с техни низходящи, той получава 1/3 от наследството, ако то се е открило преди навършването на 10 години от сключването на брака и ½, в случай че е след този срок.


Ако няма наследници от 1-ви, 2-ри или 3-ти ред – преживелият съпруг наследява всичко.


Всичко изложено до тук представлява наследяване по закон. Съществува и втори вид наследяване – по завещание, което има немалко особености. За него ще разкажем в някоя от следващите ни статии.


Ако се нуждаете от консултация и съдействие, относно неуредени наследствени отношения, не се колебайте да се свържете с нас, чрез формата ни за контакт – тук, на имейл contact@legalmasters.bg или на телефон 0893050449!


Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: