×
Uncategorized @bg, Бизнес, Ново

Данъци 2020 – новите срокове за търговци и физически лица

Споделяне:

Обявяването на извънредното положение на 13 март 2020 г. предизвика изменения в данъчните закони с цел облекчаване на фирмите и гражданите при възможни затруднения при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски.

По-долу сме събрали и обобщили новите положения и новите срокове, които важат за бизнеса и за физическите лица през 2020 г.

Ще се стараем да продължаваме да поддържаме възможно най-актуалната информация и занапред.


Нови срокове за подаване на Годишни финансови отчети (ГФО) и Декларации за липса на дейност по Закона за счетоводството


До 30 юни 2020 г. се удължава срокът за подаване в Търговския регистър на Декларацията по чл. 38 от Закона за счетоводството за всички предприятия, които не са осъществявали дейност през 2019 г.

До 30 септември 2020 г. се удължава срокът за подаване в Търговския регистър на Годишните финансови отчети на всички търговци по смисъла на Търговския закон. Срокът важи и за юридическите лица с нестопанска цел – сдружения, фондации. За всички останали предприятия отчетът се публикува чрез икономическо издание или чрез интернет, пак в удължения срок.


Нови срокове за деклариране и внасяне на данък печалба за търговците и другите лица, които се облагат по ЗКПО


Предвидени са нови срокове за деклариране и плащане на данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, както следва:

До 30 юни 2020 г. са удължени сроковете за подаване на декларациите за облагане с корпоративен данък и годишния отчет за дейността (срокът по чл. 92 ЗКПО), както и срокът за внасяне на дължимия корпоративен данък (срокът по чл. 93 ЗКПО).

До 30 юни 2020 г. са удължени също сроковете:

– за внасяне на данъка върху разходите, който се декларира с годишната данъчна декларация (срокът по чл. 217, ал. 2 от ЗКПО);

– за задължените лица за данък върху хазартната дейност, а именно: срокът за деклариране на данъка върху помощни и спомагателни дейности (срокът по чл. 219, ал. 4 от ЗКПО), срокът за подаване на годишен отчет за дейността (срокът по чл. 219, ал. 5 от ЗКПО), срокът за внасяне на алтернативния данък по чл. 241 от ЗКПО (срокът по чл. 241, ал. 2 от ЗКПО);

– за деклариране и внасяне на данък върху приходите от бюджетни предприятия (срокът по чл. 252, ал. 1 и чл. 253 от ЗПКО)

– за деклариране и внасяне на данък за задължени лица, които се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби (сроковете по чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от ЗКПО)


Авансови вноски по ЗКПО


По отношение на правилата за авансови вноски по ЗКПО се въведоха следните особености:

– когато до 24 март 2020 г.* е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;

– когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;

– когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

* Датата на влизането в сила на § 25 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, където са уредени измененията в ЗКПО.


Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за авансовите вноски, като за тях срокът е до 30 април 2020 г.

Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. за останалите задължени лица остават така, както са предвидени в чл. 90 от ЗКПО, а именно: месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г. За месеците от април до декември – в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят, а тримесечните за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.


Нови срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки по ЗДДФЛ


По отношение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица бяха направени изменения, но само при сроковете, които касаят определени категории физическите лица.

Това са лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, или земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци.

До 30 юни 2020 г. са удължени сроковете за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци или земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък.

До 30 юни 2020 г. се удължава също и срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и за земеделските стопани, избрали  да се облагат като еднолични търговци.

До 31 май 2020 г. за тези категории лица е удължен и срокът за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация


Важно!

Физическите лица, които не попадат в горните категории, подават своята годишна данъчна декларация и внасят данъка по нея без промяна, а именно – до 30 април 2020 г.  Това са лицата с доходи от трудови правоотношения, от друга стопанска дейност, от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, от продажба или замяна на имущество или от други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ.

Без промяна е и срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне, а именно – до 31 март 2020 г., както и срокът за деклариране и внасяне на окончателните осигурителни вноски за 2019 г. – 30 април 2020 г.


Особеност!

Съгласно указанията на НАП, когато едно физическо лице през 2019 г. е придобило както доходи, чиито срок за деклариране до 30 април 2020 г. (като непример от наем), както и доходи от дейност като ЕТ или земеделски стопанин, чиито срок за деклариране е 30 юни 2020 г., е необходимо да се процедира по следния начин:

– в срок до 30 април 2020 г. лицето е задължено да декларира доходите си, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като попълва образец 2001 и съответните приложения към декларацията, в зависимост от вида на придобитите доходи (от трудови правоотношения; от друга стопанска дейност; от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; от продажба или замяна на имущество или други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ). В същия срок лицето трябва да внесе дължимия по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа, както и да декларира дължимите авансови вноски за 2020 г. за доходите от стопанската си дейност като едноличен търговец, като попълва Част I, Част II и Част IX в Приложение №2;

– в срок до 30 юни 2020 г. (съответно 1 юни 2020 г. ако се ползва отстъпката) лицето е задължено да декларира доходите си, подлежащи на облагане с данък върху годишна данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Ца целта подава нова декларация, в която описва всичките си доходи за 2019 г., включвайки и тези, подлежащи на деклариране в Приложение № 2. В същия срок се внася и дължимият данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, определен на ред 17 (ред 19 при ползване на отстъпка) в Част ІV на Приложение №2.


Нови срокове по Закона за местните данъци и такси


До 30 юни 2020 г. е удължен срокът за ползване отстъпката от 5%, която могат да ползват лицата за предплащане на данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година.


Срокове за изпълнение на данъчни задължения, които не се променят


Без промяна остават сроковете за:

– деклариране и внасяне на авансов данък от самоосигуряващите се лица;

– деклариране и внасяне на данък добавена стойност (ДДС);

– деклариране и внасяне на задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

– деклариране и внасяне на задължения за мита и акцизи;

– деклариране и внасяне на местни данъци и такси;Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: