×

Административни актове

Споделяне:

Защитаваме гражданите и бизнеса при оспорване на всякакви административни актове, които нарушават законните им права и интереси.

Практикуваме в следните направления:

  • Обжалване на административни актове по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) – предприемаме действия по оспорването на незаконосъобразни актове на всякакви административни органи – директори на институции и ведомства, кметове, областни управители, както по административен ред, така и пред административните съдилища в страната, включително и в производства за налагане на принудителни административни мерки.
  • Обжалване на наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – защитаваме бизнеса и гражданите при установяване на административни нарушения и налагане на наказания глоба или имуществена санкция. Предоставяме защита и съдействие и в изпълнителни производства по повод влезли в сила наказателни постановления.
  • Обжалване на актове на данъчната администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – представителство и защита в производства по издаване на ревизионни актове и установяване на данъчни задължения, включително и по актове на администрацията по Закона за местните данъци и такси, защита при затваряне (запечатване) на търговски обекти от данъчната администрация;
  • Отговорност на държавата и общините за вреди – съдействаме на пострадали от незаконосъобразните актове на администрацията физически и юридически лица да получат парично обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Как работим: Изпращате ни запитване или заявявате съответната услуга, ако услугата има предварително определен адвокатски хонорар, го заплащате. Ние се свързваме с вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства, ако услугата изисква оферта, ви изпращаме такава. Ако приемете офертата, сключваме договор и започваме да работим по вашия казус.

Споделяне: