×
Uncategorized @bg, Бизнес, Ново

Кредитиране по време на COVID-19 – как да получим безлихвено кредитиране и да отсрочим текущия си кредит към банката

Споделяне:

В настоящата блог статия ще разгледаме какъв е редът за гражданите и бизнеса да се възползват от условията на банките и на техни дъщерни дружества за отсрочване на задълженията по текущи кредити, както и за отпускане на т.нар. безлихвено кредитиране на физически лица.


На първо място трябва да знаете, че за периода на извънредното положение, банките и другите финансови институции са ограничени от закона да прилагат обичайните санкционни последици при забава на плащанията на своите длъжници. Те не могат да начисляват лихви за забава (наказателни лихви) и неустойки, да обявяват предсрочна изискуемост на кредита, да развалят договора поради неизпълнение, както и да предприемат изземване на вещи.


Това означава, че задълженията ви продължават да са дължими. Те не се отсрочват или изменят по друг начин, но в случай, че закъснеете или сте в невъзможност да направите вноска през времето на извънредното положение, вие няма да претърпите санкции от това.

Закон за мерките и действията по време на извънредно положение


Правилото е уредено в чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, в редакцията му от 9.04.2020 г. Прилага се и при други форми на финансиране като лизинг, факторинг, форфетинг. Правилото обхваща и банкови кредити, които в последствие са били прехвърлени на други банки, финансови институции или трети лица.


Независимо, че санкции по време на срока на извънредното положение няма да се налагат, за клиентите на банките продължава да стои въпроса за справяне с икономическите последици от епидемията от COVID-19 след отмяната на извънредното положение и възможността им да погасяват задълженията си по договорите за кредит в периода на възстановяване на икономиката.


Пред гражданите, чиито доходи са изцяло или частично преустановени поради епидемията, стои също въпроса за осигуряване на текущи средства за покриване на основни нужди за тях и техните семейства.


За изясняване възможностите пред тези групи лица ще разгледаме последователно 1. правилата за отпускане на специални безлихвени кредити, гарантирани от Българска банка за развитие, както и 2. правилата, одобрени от БНБ за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения, предложени от Асоциацията на банките в България (АББ).


Изисквания и ред за отпускане на безлихвени кредити


Една от антикризисните мерки за справяне с последиците от обявеното извънредно положение е осигуряване на механизъм за финансиране на лицата, чиито доходи са прекъснати в периода на извънредното положение.

Тук фокусът е към лицата, които не мога да се ползват от фондовете на общественото осигуряване, а именно лицата в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица – свободни професии.


На тях ще бъдат предоставени специални безлихвени кредити, които Българската банка за развитие (ББР) ще отпуска чрез други 12 търговски банки. Те са: Алианц Банк България АД, Банка ДСК ЕАД, Инвестбанк АД, Интернешънъл Асет Банк АД, Обединена Българска Банка АД, Общинска Банка АД, Първа Инвестиционна Банка АД, Райфайзенбанк /България/ ЕАД, Търговска Банка Д АД, Уникредит Булбанк АД, Централна Кооперативна Банка АД, Юробанк България АД.


Към 27.04.2020 г. ни е известно, че документи за такива кредити приема само една българска банка – Общинска банка АД.


По информация на ББР, следващата банка, която ще приема документи след 29.04.2020 г. е Инвестбанк АД.


На 04.05.2020 г. се очаква да стартира процедурата в Интернешънъл Асет Банк АД, а на 05.05.2020 г. в Първа инвестиционна банка АД.


Размер на кредита:


Максималната сума, която можете да получите като кредит е 4 500 лева, като тази сума може да се отпусне наведнъж или на три транша от по 1500 лева.


Следва да знаете, че при първоначално изтеглен по-малък размер, кредитът може да се измени впоследствие и да достигне 4 500 лева.


Условия и срок за кандидатстване:


За безлихвен кредит могат да кандидатстват само лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица.


Общо изискване към двете категории лица, е да са с платени осигурителни вноски, както и да възобновят упражняването на своята дейност, съответно да се върнат на същата работа след прекратяване на неплатения отпуск.


Срокът за кандидатстване е 31.12.2020 г.


Лихва, обезпечения, начин на погасяване


Кредитите, отпускани по тази програма, са безлихвени. Редовният лихвен процент по тях е 0%. Кредитополучателите не дължат допълнителни такси, комисиони и неустойки.


Кредитите се предоставят без даване на обезпечения.


Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.


Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски. Размерът и броят им се определят между търговската банка и кредитополучателя.

Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата.


Кредитополучателите имат право на предсрочно погасяване без да дължат такси, комисиони или неустойки за това.


Изисквания за лицата на трудов договор:

да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията, като следва да имат отработени поне пет работни дни от месец март, ако това е месецът, в който са излезли в неплатен отпуск;

да са страна по трудов договор в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;

да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;


Необходими документи за лицата на трудов договор*:

 1. Искане за финансиране по образец, което ще бъде предоставено от самата банка;
 2. Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 3. Данни за работодателя и за сключения трудов договор (съгласно информация от ББР, за установяване на това обстоятелство ще се изисква и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад);
 4. Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията. Началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г.;
 5. Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;
 6. Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
 7. Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа;
 8. Декларация, че за лицето има платени осигурителни вноски;
 9. Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

*Информацията за изискуемите документи е предоставена от ББР. Възможно е избраната от вас банка да има и допълнителни изисквания и да поиска допълнителни документи.


Изисквания за самоосигуряващите се лица:

в резултат от пандемията да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите им през първото тримесечие на 2019 г.;

да не получават възнаграждение по други правоотношения.


Необходими документи за самоосигуряващите се лица*:

 1. Искане за финансиране по образец, което ще бъде предоставено от самата банка;
 2. Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 3. Документ за регистрация на самоосигуряващото се лице;
 4. Декларация за прекъсната дейност и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващото се лице в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;
 5. Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
 6. Декларация за намеренията на лицето да възобнови прекъснатата дейност;
 7. Декларация, че за лицето има платени осигурителни вноски;
 8. Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита, кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

*Информацията за изискуемите документи е предоставена от ББР. Възможно е избраната от вас банка да има и допълнителни изисквания и да поиска допълнителни документи.


Изисквания и ред за отсрочване на текущи кредити от банките


С решение на Управителния съвет на Българската народна банка беше утвърден Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение. Този документ урежда правилата, по които банките ще предоговарят текущите кредити, така че кредитополучателите да се ползват от гратисен период.


Проектът е предложен от Асоциацията на банките в България (АББ). В нея членуват следните търговски банки: Алианц Банк България АД, Банка ДСК ЕАД, Българо-Американска Кредитна Банка АД, Българска Банка За Развитие АД, Експресбанк АД, Инвестбанк АД, Интернешънъл Асет Банк АД, Обединена Българска Банка АД, Общинска Банка АД, Прокредит Банк /България/ АД, Първа Инвестиционна Банка АД, Райфайзенбанк /България/ ЕАД, Тексим Банк АД, Ти Би Ай Банк ЕАД, Токуда Банк АД, Търговска Банка Д АД, Уникредит Булбанк АД, Централна Кооперативна Банка АД, Юробанк България АД.


Съгласно утвърдения документ, всяка банка, приела да прилага приетите правила, ще обяви публично предлаганите облекчения, както и началния момент и реда, по който ще договаря отсрочването. Това ще става на уебсайта на банката, в банковите салони и по друг подходящ начин.


Поради горното, нужно е да направите проверка дали вашата банка е приела да прилага приетите правила и какви са обявените условия за договаряне.


Следва да знаете също, че банките няма да отсрочват кредитните задължения автоматично. Следва изрично да поискате да се възползвате от това.


Общи изисквания към кандидатите


От отсрочване на задълженията могат да се възползват всички кредитополучатели – физически и юридически лица. Няма ограничение и за вида на кредита – ипотечен, потребителски, овърдрафт, кредит за търговска дейност, кредитна карта и т.н.


От отсрочването могат да се възползват и клиентите на дъщерните дружества на банките – например клиентите по лизингови договори.


Общо изискване към кредитополучателите е да имат или да очакват затруднения при погасяване на задълженията си поради пандемията от COVID-19 и свързаните с нея последици.

Получихме информация, че това изискване е поставено различно при всяка банка.

Така например някои банки изискват само деклариране на тези обстоятелства. Други изискват и представяне на съответни документи, които да ги удостоверят. Например: заповед за прекратяване на трудовия договор, финансови справки и отчети и др.

Съветът ни е да се свържете предварително с вашата банка, за да можете да организирате кандидатстването си.


Има и две важни изисквания, които касаят конкретния кредитен договор, а именно:

–  договорът за кредит да е сключен преди 31.03.2020 г.

– към 01.03.2020 г. кредитът да редовно обслужван или с просрочие не повече от 90 дни. – последното означава, че срокът на просрочието няма да се преценява към датата на подаване на документите. В този смисъл дори и да имате допълнително просрочие, което е настъпило през времето на извънредното положение, банката следва да вземе предвид само това до 01.03.2020 г.


Правила за отсрочване, гратисен период


Съгласно правилата, отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главница.


Отсрочването може да обхване вноски, които са забавени към момента на подаване на искането, така и вноски с ненастъпил все още падеж.


Срокът за кандидатстване е най-късно до 22.06.2020 г. Банката следва да вземе решение за отсрочването най-късно до 30.06.2020 г.


Отсрочват се задължения за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020 г. Така например, ако вашият кредит бъде отсрочен считано от 15.05.2020 г., шестмесечният период на отсрочване ще изтече на 15.11.2020 г. Ако прецените, имате възможност да се откажете от гратисния период преди изтичането му и да продължите редовното погасяване на кредита, като поискате изготвяне на нов погасителен план.


След изтичането на гратисния период, отсрочените суми се погасяват на части съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако между банката и клиента изрично е договорено друго.


Механизми на разсрочване


Страните по взаимно съгласие избират механизъм за отсрочване на задълженията. Предвидени са общо 3 основни механизма:


Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва.

В тази хипотеза, дължимите суми, включително главница и лихва, се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

В този случай целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасява съгласно изцяло нов погасителен план. Той ще бъде с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния. Това зависи от броя на отсрочените вноски. Към всяка вноска по погасителния план се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.


Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца.

В тази хипотеза дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.


Механизъм № 3 – приложим за револвиращи продукти.

Този механизъм се прилага в общо 3 варианта, съобразно спецификата на всеки кредитен продукт:

– при договори за кредитна линия – допуска се револвиране, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени.

– по кредитна карта – не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния период формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

– по кредит овърдрафт – предвижда се отсрочване за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. В този случай дължимата месечна лихва се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.


За подробна информация относно кой механизъм е подходящ за вашия кредит, следва да се обърнете към вашата банка.


Ако имате въпроси относно информацията в настоящия материал,можете да ни пишете чрез формата за контакт на сайта или на contact@legalmasters.bg


Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа. Не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: