×
Uncategorized @bg, Бизнес, Ново

LegalMasterClass: Какво трябва да знаете за юридическия старт на вашия бизнес

Споделяне:


Всеки предприемач следва да организира своя бизнес в подходяща правна форма. За целта той може да реши да действа самостоятелно или да се сдружи с други лица, с които да образуват търговско дружество.Търговското дружество е класическа правна форма за организация на търговската дейност. В България на популярен език често се нарича “фирма”.


Трябва ли ми фирма?


Ако това, което искате да извършвате, е търговска дейност, отговорът е да!

Въпреки че у нас съществуват 5 вида търговски дружества, най-популярните са дружеството с ограничена отговорност (ООД, включително едноличното такова – ЕООД), както и акционерното дружество (АД).


Има няколко основни неща, които трябва да знаете за същността на всяко едно търговско дружество:


– то е съвсем отделно лице от своите собственици и има свое собствено имущество;
– самостоятелно поема права и задължения – става страна по договори, купува, продава, поема поръчки, плаща и изпълнява други поети задължения;
– отговаря за задълженията си до размера на собственото си имущество – в общия случай неговите собственици не отговарят с личното си имущество за задълженията на своето дружество, освен с вноската, която са направили в капитала; обратното също е вярно – дружеството не отговаря за личните задължения на своите собственици – съдружниците в него.


Какъв вид търговско дружество да избера?


Видът дружество зависи най-вече от обема на дейността и от това дали за вас има значение с кого точно си партнирате в бизнеса.

Големият бизнес, например, често е организиран като акционерно дружество и набира голям капитал. Минимумът по българския Търговски закон е 50 000 лв.

При тези дружества водещ е капиталът, като често акционерите остават анонимни. За отделния акционер няма значение кои са останалите акционери в дружеството.

Съвсем по друг начин стои въпросът при дружеството с ограничена отговорност. То е изключително подходящо за малък и среден бизнес, тъй като минимално изискуемият първоначален капитал е 2 лв. Управлява се лесно, а отношенията между съдружниците се основават в най-голяма степен на взаимно доверие.

В общия случай, най-подходящото дружество за вашия стартиращ бизнес е дружеството с ограничена отговорност (ООД). Това е така, както когато сте няколко души с обща бизнес идея, така и когато ще правите бизнес сами. Просто във втория случай се учредява като еднолично (ЕООД).

Тук следва да се отбележи, че макар и популярна форма за извършване на търговска дейност през 90-те години, едноличният търговец (ЕТ) днес не е препоръчителна организационна форма. Причината е, че не защитава личното имущество на търговеца, както това прави ООД. Правене на бизнес като ЕТ в доста случаи може да има и нежелани данъчни дефекти, които да доведат до имуществена отговорност на физическото лице.

Има все пак случаи, при които фактът на упражняване на независима дейност срещу възнаграждение не изисква непременно учредяване на търговско дружество. Така например, ако дейността е от такъв род, че:

– повече се доближава до занаятчийството;
– има инцидентен характер, или пък
– не се очаква в близко бъдеще да може да посрещне очакваните разходи по поддържането на дружество,

то тогава може и да е по-удачно за вас да упражнявате дейност като физическо лице – freelancer, било то по граждански договор или като самоосигуряващо се лице. Това следва да се преценява за всеки конкретен случай.


Какво означава „с ограничена отговорност“?

Тук се има предвид личната имуществена отговорност на собствениците на дружеството по отношение на кредиторите на самото дружество.

В случая ограничаването на отговорността означава, че собствениците не отговарят с личното си имущество за задълженията на своето дружество. Изключение прави вноската, която са направили за капитал в началото. Тази вноска е станала част от дружественото имущество. Иначе казано – за неплатени фактури на вашата фирма няма да могат да ви продадат колата или личното семейно жилище.


Регистрация на ООД/ЕООД

Регистрацията на ООД (ЕООД) става бързо и може да се осъществи изцяло по електронен път. Добре е предварително да сте си отговорили на няколко въпроса:


Сам ли ще съм в бизнеса или със съдружници?

Имайте предвид, че важните решения за дружеството се вземат от всички съдружници, а гласът на всеки съдружник има тежест при вземането на решения съобразно процентното му участие в капитала.


Как ще се казва дружеството?

Тук идва ред на вашата креативност!

Все пак имайте предвид, че името на дружеството (фирмата му) не следва да съвпада или да заблуждава за името на друго вече регистрирано дружество.

Проверка на заетите фирми можете да направите на сайта на Търговския регистър: www.portal.registryagency.bg -> Регистри -> Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ -> Справки -> Права върху фирма/наименование.


Колко капитал да внеса?

Капиталът е паричната вноска, която всеки съдружник трябва да направи според нуждите на дружеството да стартира търговската си дейност.

Всеки съдружник може да внесе както пари, така и собствено имущество, което да стане част от капитала – движими вещи, вземания, недвижим имот.

Внесеният капитал става собственост на дружеството, което го използва като свое имущество при старта на бизнеса.

Определяте конкретния размер на капитала по ваша преценка. Нашият съвет е да не правите дружество с минималния капитал от 2 лв.

Такъв размер е нереалистичен откъм първоначални разходи. Не буди доверие в останалите търговци, които биха договаряли с вас и в някои случаи трудно бихте получили финансиране.


Какви да са предметът на дейността и адресът на управление?

Формулирането на предмета на дейност също зависи от вас. Обикновено при формулировката получавате съдействие от адвокат, но е добре да знаете, че каквото и да запишете, това не ограничава вида бизнес, който можете да правите.

Адресът на управление обаче е важен, тъй като това е мястото, на което могат да ви се връчват документи и книжа, включително от администрация или съд.

Ето защо е добре избраният адрес да е актуален, за да не понесете негативи поради това, че вашето дружество не може да бъде открито на адреса.


Процедура


След като уточните основните въпроси за бизнеса си, адвокатите подготвят необходимите документи. След това трябва да посетите нотариус за заверка на подпис на управителя и банка за откриване на набирателна сметка и внасяне на капитала.

Търговският регистър разглежда документите в рамките на няколко дни и вписва новата фирма – с вписването вашата фирма е готова за бизнес.

Регистърът ще даде на вашата фирма индивидуален идентификационен код (ЕИК). По този номер или по име всички лица, банки и институции могат да направят справка за вашата фирма и да видят кой е вписан като собственик и управител.


Такси и разноски

Таксите в общия случай са следните:

– 55 лв. – такса за Търговския регистър, ако документите се подават по електронен път с електронен подпис; ако отидете на място с документи на хартия, ще платите двойна такса от 110 лв.
– 6 лв. – нотариална такса;
– банкови такси – зависят от тарифата на избраната от вас банка, в която ще откриете набирателната сметка;
– адвокатски хонорар;

———————————————————————————————

В LegalMasters.bg всеки ден помагаме на предприемачи да изградят юридическата основа на техния бизнес и правилното му стартиране – консултираме и съдействаме за цялата процедура по създаване на търговски дружества.

През LegalMasters.bg можете да заявите учредяване на ООД и ЕООД лесно и изцяло онлайн.

Вижте и останалите онлайн адвокатски услуги в категория За бизнеса или се свържете с нас на contact@legalmasters.bg или тел. 089 30 50 449.

———————————————————————————————Финални препоръки от нас


Вземете си електронен подпис – вече има достатъчно административни и банкови услуги, които можете да ползвате дистанционно, което значително ще улесни ежедневните дейности и ще облекчи административната тежест върху бизнеса ви.

Не забравяйте да следите сроковете за подаване на Годишния финансов отчет на дружеството, както и останалите срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък добавена стойност и други закони, свързани с изпълнение на задълженията ви към Държавата.

В общия случай за това ще се грижи вашият счетоводител, но вие също трябва да сте в течение и да планирате съответните дейности.Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като изчерпателни правни анализи, нито като индивидуални правни съвети за вас. Преди да предприемете или да не предприемете правни действия по разгледаните въпроси, потърсете професионален правен съвет за вашия конкретен случай.

Споделяне: