×
Бизнес, Ново

Ново: Програма за финансиране стартира на 22-ри февруари. Тя е за подпомагане на малки предприятия с оборот над 500 000 лв.

Споделяне:


Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ отпуска общо 78 233 200 лв. за малките предприятия с оборот над 500 000 лв. Целта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.


След успехa на LegalMasters.bg при подготовка и отчитане на проекти по първите програми, борещи се с последиците от COVID-19, ще работим и по новата програма за финансиране на малки предприятия с оборот над 500 000 лв.


Програмата предстои да стартира на 22-ри февруари 2021 г. и ще бъде отворена за кандидатстване до 15-ти март 2021 г. включително.


Нашият екип предоставя цялостно съдействие за кандидатстването. Анализ и преценка за допустимост, подготвяне и подаване на документи, управление на проекта и отчитането му.


Какви са изискванията към кандидатите?


За да има възможност вашата фирма да кандидатства по програмата е нужно да бъде:

–> Търговец, който e бил регистриран преди 01.01.2019 г. и е извършвал стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

–> Да отговаря на изискванията за малко предприятие съгласно закона. Да има средносписъчен брой на персонала от 10 до 50 души и годишен оборот и стойност на активите, които не превишават 19 500 000 лв.

–> Да има реализиран оборот за 2019 г. в размер на поне 500 000 лв.

–> Да има средноаритметичен спад от поне 20% за общо три месеца за периода от 02.2020 г. до месеца, предхождащ кандидатстването, спрямо средноаритметичния оборот за същите месеци за 2019 г. Не е задължително месеците да бъдат последователни или във всеки от тях да има спад с поне 20%.

–> Да няма публични задължения за периоди преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;


Важно: За да бъде успешно кандидатстването по програмата, следва да се предостави информация описваща ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат. Да бъдат очертани кои елементи от производствения процес/процеси по предоставяне на услугата са най-сериозно засегнати, както и да се посочат ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата.


От значение за оценяването на кандидата ще бъдат и стойностите на коефициента на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и коефициента на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г.


Колко можете да получите по тази програма?


Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 000 лв. Тя покрива 100% от разходите и не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.


В случай, че вече сте получили финансиране по други програми за осигуряване на оборотен капитал поради пандемията, стойността на вече полученото финансиране няма да бъде приспадната, освен ако сборът на помощите надвишава 1,8 млн евро.


Важно: Изплащането на безвъзмездната помощ не е авансово. Извършва се след приключване на проекта и одобрение от страна на управляващия орган. Ако вашата фирма е натрупала достатъчно разходи, които да се отчетат, приключването може да стане и по-рано от предвидения срок.


За какви разходи могат да се използват средствата, отпуснати по програмата?


Финансирането от 50 000 лв. се предоставя за оборотен капитал. То следва да бъде използвано за покриване на текущите оперативни разходи (суровини, материали, консумативи), външни услуги (включително режийни разходи), персонал (включително разходи за възнаграждения и осигуровки).

Разходите е допустимо да са извършени след 01.02.2020 г. и до крайната до крайната дата на изпълнение на проекта.


Кои разходи са недопустими?


По тази програма няма да бъдат допускани разходи, осъществени преди 01.02.2020 г. Не са доупустими и разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; разходи за стоки, предназначени за продажба; разходи за възстановим ДДС; разходи за данъци и такси; разходи, финансирани с публични средства; разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства; разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси, лизингови вноски; разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба; разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта; разходи, които не са необходими за преодоляване недостига на средства и ликвидност в резултат на COVID-19;


В какъв срок се изпълнява проектът?


Проектът е със срок на изпълнение 3 месеца от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Няма пречка проектът да се приключи и по-рано, в случай, че са налице предпоставките за това.

В LegalMasters.bg можем да съдействаме на всички желаещи да се възползват от безвъзмездното финансиране. Консултираме и съдействаме за цялата процедура по подаване и отчитане на проекта при гъвкави условия.

За въпроси не се колебайте да ни потърсите чрез нашата фейсбук страница, на имейл contact@legalmasters.bg или на тел. 089 30 50 449

Споделяне: