Любопитно

LegalMasterClass: 5 начина да се подсигурим, когато даваме пари на заем

Споделяне:

Доверието е важно, но когато влизаме с други лица в отношения кредитор-длъжник е добре да бъдем внимателни и да съставяме документи.

Това се прави по една единствена причина – тези документи да бъдат представени пред съд, който да защити правата ни.

Ето защо, в тази публикация включихме 5 начина да си помогнем сами (а и на нашия адвокат), за да можем да си осигурим защита и бързина при събирането на нашите пари обратно.


1. Съставете писмен документ.

Когато отидете в банката с искане за кредит, ви карат да подпишете дълъг договор, без който тя няма да ви го отпусне. Макар и да не става дума за същия мащаб – правете като банка – съставяйте писмен документ.

Съставянето на писмен документ за дадените пари на заем е основополагащо правило за защита на имуществените ви права. Това може да бъде писмен договор, запис на заповед или дори разписка. В него длъжникът поема задължението да изплати дълга. Дори да е ръкописно изписано върху лист хартия или на гърба на друг документ, той ще е обвързващ за страните.

Съзнаваме, че не винаги е възможно да ползвате квалифицирана юридическа помощ. Заради това, дори да се водите от долния текст, пак ще ви бъде от полза:


„Днес ……….., долуподписаният Димитър Димитров Димитров, ЕГН 0987654321, с постоянен адрес в гр. София, ул. ………. № …, получих на заем от Иван Иванов Иванов, ЕГН 1234567890, с постоянен адрес в гр. София, ул. ………. № …, парична сума в размер на 1000 лв. (хиляда лева), която се задължавам да върна обратно след три месеца / в срок до …..2022 г.

Заемодател:  (подпис)                     Заемател: (подпис)
(три имена)                                 (три имена)


При съставянето на този документ е важно:

  • да запишете ясно имената, ЕГН и адреса на страните по лична карта. Това има отношение както към индивидуализацията на лицата по договора – да няма съмнение кои са те, така и по отношение на предприемане на действия по съдебна защита. Това са всъщност всички необходими реквизити за вашия адвокат, с които делото ви да тръгне без да се губи време.
  • да запишете ясно размера на заемната сума, срока, в който ще се ползва от длъжника, както и, ако е уговорено, каква възнаградителна лихва имате право да получите накрая.


Колкото по-малко данни има в договора по отношение на заема, толкова повече вашият длъжник (чрез неговия адвокат) би тълкувал този договор превратно и срещу вас. Така например може да твърди, че сумата не е била дадена в заем изобщо, а е била с друго основание (връщане на заем, дарение, възстановяване на пари по повод услуга, работа, възнаграждение, или пък уреждане на други ваши отношения).

Ако няма краен срок за връщане на сумата, ще е необходимо да отправяте покани, включително нотариални, за да може да известите длъжника, че желаете плащане, както и да започне да се начислява законна лихва за забава. Всичко това може да бъде спестено ако сте прецизни и подробни при съставянето на документа.


2. Нотариална заверка на подписите

Следва да знаете също за възможността да подпишете договора за заем с нотариална заверка на подписите. В общия случай, нотариалната заверка не е задължителна за да бъдат валидни договорите. В случая на договора за заем тя е само по избор, но дава едно важно предимство, което ще разгледаме по-долу. Основна функция на нотариално завереният подпис е да осигури безспорна индивидуализация на лицето, което го полага. В този случай вашият длъжник трудно би оспорил, че не е сключил договора, тъй като подписът не е негов, например.

Полезно: На калкураторите на LegalMasters.bg можете да изчислите нотариалната такса за заверка съобразно материалния интерес на договора (заемната сума) като изберете опцията “Договори, неподлежащи на вписване”. Това можете да направите тук.


Има и още една по-важна причина, за да направите нотариална заверка. С нея си осигурявате бързина в съдебната процедура срещу длъжника като инициирате специалното заповедно производство по чл. 417 от ГПК. То ви снабдява веднага с изпълнителен лист.

Това е важно, защото иначе, за да си съберете парите, следва първо да минете през общ исков процес в минимум една съдебна инстанция. Чак след спечелването на делото ще се снабдите с изпълнителен лист и ще можете да пристъпите към реални действия по събиране. Има разбира се и опции за предварителното обезпечаване на имущество, но това не ви осигурява бързо събиране на дълга.


3. Преведете заемната сума по банка

Добре е след подписването на договора, с който давате пари на заем, да преведете сумата по банкова сметка на заемополучателя.

Дори да не съставите писмен документ, пак е силно препоръчително да преведете парите по банка или чрез друга платежна институция. Така се осигурява проследяемост на превода.

Банковият превод винаги ще ви осигури официална следа, че сте превели определена сума на дадено лице. В този случай предимство е и пълната свобода да посочите основанието на превода, а именно, че това е заем. Например може да запишете „дадени на заем“, „в заем до 01.01.2022 г.“

Дори и да загубите документа за плащане, винаги можете да отскочите до съответната банка и да ви бъде издаден отново.


4. Обезпечение – вещ, имот или поръчител

Ако имате основания да се съмнявате в своя заемополучател, или пък ако сумата е голяма, винаги е добре да помислите за обезпечаване. В случая може да договорите да ви бъде оставена за пазене ценна вещ, да ви бъде учредена ипотека върху недвижим имот, или пък като гарант към вас да се задължи още едно лице – поръчител. В такива случаи препоръчваме да се консултирате с адвокат.  


5. Свидетел

Ако при вас са се стекли обстоятелствата така, че нямате писмен договор или банков превод за дадените пари на заем, следва да знаете, че за договори до 5000 лв. в съда можете да се ползвате от свидетелски показания на трето лице. То трябва да е присъствало на вашата устна уговорка със заемателя. Този вариант е рисков за вас и е добре да се разчита на него само в краен случай.


Ние, адвокатите от LegalMasters.bg редовно съдействаме на наши клиенти при събиране на вземанията и правим подробна проверка на длъжниците, която може да бъде заявена и онлайн тук.

В случай, че се нуждаете от консултация, изготвяне на договор за заем или искате да получите повече информация за услугите ни, можете да се свържете с нас чрез фейсбук страницата ни, на имейл contact@legalmasters.bg, или на телефон 0893050449.Уважаеми читатели, всички материали, които са публикувани в LegalMasters.bg, имат само информативен характер. Тези материали отразяват личното виждане и професионалното мнение на съответния адвокат от екипа и не следва да бъдат възприемани като индивидуални правни съвети за вас.

Споделяне: