×

Калкулатор за нотариални такси за сделки

Калкулаторът изчислява нотариалната такса, както и другите разноски, свързани със сключване на сделки пред нотариус – местен данък и такса за вписване.

Материален интерес – това е стойността на бъдещата сделка, която ще бъде посочена в нотариалния акт (договора). В някои случаи таксите се изчисляват върху други стойности, като данъчна оценка при сделките за дарения, или върху размера на кредита при ипотеките. В случай, че данъчната оценка е по-висока от пазарната цена се взема по-високата стойност.

Добре е да знаете, че в изчисляването на таксите не се включват таксите за заверка на декларации, които се подписват от страните по сделката, а именно декларации по ЗМИП, по ЗННД и по ДОПК, които се таксуват допълнително от нотариуса, както и банковите такси за преводи за плащането на таксата за вписване и местния данък.

Местен данък не се дължи във всички сделки като например при ипотеки и при дарения по права линия. При договор за доброволна делба местен данък не се дължи, освен когато притежаваният преди делбата дял се уголемява. Тогава данък се дължи върху размера на уголемяването.

Ако имате въпроси за изчисляването на нотариални такси може да се свържете с нас на contact@legalmasters.bg


Изчисти
Изчисли

-
-
-
-
-

Споделяне: